Uteksaminert forbedringsagent på Smøla!

Smøla kommune har nå fått en nyutdannet forbedringsagent. Sykepleier Iselin Svenning har gjennomført «Den nordiske forbedringagentutdannelsen».

Helsedirektoratets avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet gjennomfører årlig i samarbeid med Dansk Selskab for Patientsikkerhed et utdanningsløp for helsepersonell med pasientkontakt, fortrinnsvis klinikere.

Over: Forbedringsagent Iselin Svenning med bevis på fullført utdannelse. Iselin har gjennom utdanningsløpet deltatt på flere samlinger i København og i Oslo, samt på webinarer.

Hun har arbeidet med forbedring av innleggelesesrutiner for korttidspasienter i sykehjem. Dette føyer seg fint inn i de allerede pågående innsatsområdene «Helhetlig pasientforløp» og «Pasientog brukersikker kommune».

Vi gratulerer Iselin med fullført utdannelse og Smøla kommune med en egen forbedringsagent 💐

Fra pasientsikkerhetsprogrammets omtale av utdanningen (opptak 2019):
«Formålet er å lære opp helsepersonell til å iverksette og lede forbedringsarbeid på en måte som fører til vedvarende forbedringer i helsetjenesten til det beste for pasient og pårørende.
Nordisk forbedringsagentutdannelse er praktisk orientert. Alle som deltar skal ha et forbedringsprosjekt med seg inn i utdanningen. Deltagerne skal forsøke oppnå forbedringer på det valgte området ved å ta i bruk verktøy som de lærer på samling

Nordisk forbedringsagentdannelse bygger på ”the Improvement Advisor Professional Development program ”fra Institute for Healthcare Improvement (IHI) i USA.
Utdannelsen er ett av få opplæringsprogrammer i helsetjenesten som gir kompetanse i systematisk forbedringsarbeid og bruk av statistisk prosesskontroll (SPC).
Når opplæringsprogrammet er gjennomført, vil deltagerne blant annet kunne:
• Lede forbedringsarbeid og involvere både medarbeidere, pasienter og pårørende
• Sette ambisiøse, men realistiske mål for forbedringsarbeid
• Bruke målinger for å vurdere om en endring er en forbedring
• Metodisk prøve ut endringer i liten skala
• Anvende metoder for å spre forbedringer og sikre vedvarende forbedring»
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Gavekort til influensavaksinerte

Antall vaksinerte er doblet sammenlignet med i fjor.
Takk til hver og en av dere som har latt seg vaksinere💐
Helsesykepleier Else Jorunn foreslo i å dele ut gavekort som en ekstra anerkjennelse, og trekningen ble foretatt i dag. Takk til Else Jorunn for godt initiativ!

Over: trekning av første vinner ved fysioterapeut Kari Lie.

Alle 3 vinnerne av et gavekort er ansatt ved sykehjemmet og har fått beskjed.
Gratulerer💫🙌🏻
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Avslutning for Frisklivsgruppen høsten 2019

Tekst og bilde: Lillian Langset, fysioterapeut og folkehelsekoordinator

Over: Her ser du 1/3 av gjengen som har fullført frisklivskurs, trening og resept. I dag har vi gjennomført avslutnings-samtaler og tester.
Har DU lyst å vite mer om frisklivsresept eller være med til nyåret? Send oss en melding eller ring Ina, Guri, Lillian eller Hanne.
Ha en flott adventstid!

Les mer om Friskliv på Smøla kommune sine hjemmesider.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Smøla sykehjem med på nasjonal satsing

Januar 2016 publiserte Helse og omsorgsdepartementet «Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten» der det ble redegjort for hvilke tiltak som skal iverksettes for å nå hovedmålet som er å redusere totalforbruket av antibiotika i Norge med 30 % innen utgangen av 2020.

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har fått en nøkkelrolle som faglig rådgiver igjennomføringen av flere tiltak, blant annet å øke bevissthet vedrørende forskrivning av antibiotika.

ASP gjennomfører en intervensjonspilot. Første fylke ut var Østfold (2016), og turen har nå kommet til Møre og Romsdal hvor alle sykehjem og KAD avdelinger i fylket ble invitert til et heldagsmøte 26. november i Molde.

Her ble det gjennomgått gjeldende retningslinjer for sykehjem og KAD avdelinger. Det skal også fokuseres på korrekt diagnostikk, spesielt ved urinveisinfeksjoner, intravenøs vs peroral behandling og på infeksjonsforebygging.

Etter undervisningen fikk hvert sykehjem utdelt sine egne antibiotika forbruksdata til diskusjon for å se på muligheter til å redusere forbruket av antibiotika.

Innen to til tre måneder etter heldagsmøtet skal hvert sykehjem arrangere en undervisningsdag i tråd med heldagsmøtet på egen institusjon med flest mulig ansatte til stede.

God håndhygiene, det aller viktigste virkemiddelet. Foto: Tove Pettersen

De som deltar fra Smøla sykehjem og har ansvar for oppfølging av intervensjonene er avdelingsleder Heidi Berland, teamleder Synøve Jota Gulla og sykepleier på korttidsavdeling Tove Pettersen.

Over: slik skal det ikke se ut på vasken! Fra presentasjonen ved dagens møte i Molde. Foto: Tove Pettersen.

Ca. 1 år etterintervensjonsstart vil man igjen vurdere sykehjemmenes forbruksdata for å se hvilken effekt intervensjonen

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Smøla kommune har fått 3 ProAct instruktører!

3 sykepleiere fra sykehjem og hjemmetjenester har deltatt på såkalt ProAct- kurs.

Det er utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Møre og Romsdal som sprer kunnskapen og verktøyene som er i pasientsikkerhetsprogrammet sin tiltakspakke «tidlig oppdagelse av forverret tilstand» USHT har tatt i bruk en god og kostnadsbesparende modell, der de utdanner lokale instruktører som får det materiale de trenger slik at de kan holde dagskurs for egne ansatte (proACT- kurskonsept). Utviklingssenteret dekker utgiftene ved å ha tilgang til materialene i et slikt kurskonsept, og selve instruktørkurset arrangeres kostnadsfritt for kommunene ved hjelp av midler fra fylkesmannen.

 Fokuset i kursene er å oppdage pasientforverring tidlig ved å lære systematisk observasjon (ABCDE), bruk av skåringsverktøy (NEWS) og lære god og strukturell kommunikasjon i overganger (ISBAR). Scenariotrening er en viktig del av kurset.

Denne måten å spre kunnskapen på er svært nyttig da mange nås på kort tid. Det at vi bruker samme observasjonsmåter og skåringsverktøy som alle sykehusene i fylket vårt, er også veldig positivt.

Fra Smøla er Cicilie Sørstrand i hjemmetjenesten og Brigita Mačiulevičien i sykehjem nå utlært som instruktører, og skal sørge for at alle ansatte får opplæring. Avdelingsleder Gunvor Folde i hjemmetjenesten har også tatt kurset, og vil være ansvarlig for organisering av gjennomføringen lokalt. Opplæringen starter på nyåret 2020.

Over: ferdig utlærte ProAct-instruktører. Foto: USHT Møre og Romsdal (kilde – Facebook)

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

«Når alarmen går»

I disse dager er over 300 medlemmer i psykososiale kriseteam fra hele Midt-Norge samlet i Teondheim.

Det er RVTS Midt i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag som er arrangør, og teamet er:

«Hjelperens rolle under krisehendelser»

Kommunens ansvar for psykososial beredskap og oppfølging følger både av helse- og omsorgstjenesteloven, folkehelseloven, helseberedskapsloven og lov om kommunal beredskapsplikt. Lovene supplerer og utfyller hverandre, og må derfor ses i sammenheng. (Regjeringen)

Fylkeslegen i Trøndelag åpnet konferansen ved å vise til gjennomført tilsyn om kommunalt beredskap. Tilsynet avdekket at samarbeidet mellom overordnet kommunal beredskap og psykososiale kriseteam er for lite samordnet og koordinerte.

Smøla kommune sitt psykososiale kriseteam deltar på konferansen.

Mads Gilbert loste deltakerne gjennom dag 1 ved å raust dele av son kunnskap og sine erfaringer i krisesituasjoner både fra Nord-Norge og Gaza.

Over og under: fra Mads Gilbert sin presentasjon.

Mads Gilbert var opptatt av å formidle at de fleste har en god mestringsevne i kriser, og at 9 av 10 opplever å komme styrket gjennom kriser.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Digital opplæringspakke

Ansatte i sykehjem og hjemmetjenester i Smøla kommune gjennomfører i høst/ vinter opplæring i palliasjon. Det er Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Møre og Romsdal som har ansvar for spredning av opplæringspakken som er utviklet ved høgskolen i Hedmark på bestilling av Helsedirektoratet.
Over: Figur som viser plan for gjennomføring av den digitale opplæringspakke.
I invitasjonen til «Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt – for helsefagarbeidere og assistenter». Sto det blant annet:
«Samhandlingsreformen legger blant annet opp til å tilby helsetjenestene nærmere der folk bor. Dette har gitt kommunene flere oppgaver som medfører at de må utvikle spesialiserte og sterke nok fagmiljøer til å ivareta pasientenes ulike behov. Kommunene mangler helsefagarbeidere med kompetanse innen lindrende behandling og omsorg. I tillegg arbeider en stor andel av ansatte i kommunale helsetjenester uten formell kompetanse.
Målet med opplæringspakken er økt kvalitet og kompetanseheving i kommunehelsetjenesten.Deltakerne får kursbevis ved gjennomført kurs.
Fagstoffet er organisert i fire ulike emner. Deltakerne skal jobbe individuelt og i mindre arbeidsgrupper. Det blir totalt 5 gruppesamlinger a`2 timer, og disse ledes av en mentor. Varighet på hele opplæringspakken blir omtrent 5 måneder.
I Smøla kommune gjennomføres nå takket være dyktige lokale mentorer opplæring for hele 4 grupper. Mentorene er
– Heidi Soleim Skomsøy som leder en gruppe i hjemmetjenesten. – Synøve Jota Gulla er mentor for en gruppe i sykehjem og Solveig Skaret Tysnes som har mentoransvaret for 2 grupper.
Over ser vi Solveig Skaret Tysnes med den ene gruppen. Fra venstre: Sonja Severinsen Sørøy, Gudrun Sjøberg, mentor Solveig, Gro Bente Røberg og Anne Karin Jota. Deltakerne beskriver at kursene gir nyttig oppfriskning av kunnskap, rom for refleksjon og diskusjon – og ikke minst økt kunnskap.
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Bretter opp ermene!

Helsepersonell på Smøla bretter i disse dager opp ermene både for å bli vaksinert- og for å sette vaksine.

Over: Sykepleier Synøve Jota Gulla har nettopp fått vaksine av Helsesykepleier Grete Nygaard Riise.

Helsepersonell anbefales på det sterkeste å la seg vaksinere for å beskytte pasientene sine.

Hvem bør vaksinere seg

«Helse- og omsorgspersonell med pasientkontakt anbefales å ta vaksine. Dette gjelder særlig personell som har kontakt med sårbare pasientgrupper innenfor eldreomsorg, nyfødtmedisin, kreftbehandling, infeksjonsmedisin, og intensivavdelinger. Også andre ansatte med pasientkontakt bør vaksiner»

Les mer på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Søknadsskjema på nett

Smøla kommune er i disse dager i ferd med å digitalisere skjema for søknad om Helse- og omsorgstjenester sammen med andre kommuner i orkidésamarbeidet. Det er kommuner som bruker fagsystemet «Gerica», som nå går fra papir til skjerm.

Over: I dag ble det gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med overgang til digitale løsning. Svein Taknæs – IKT Orkidé ledet seansen. Her sammen med Heidi Berland, avdelingsleder Smøla sykehjem.

IKT-Orkide har utarbeidet en teknisk løsning for å behandle sensitiv informasjon.

Sunndal kommune er
pilotkommune, og skjemaet testes i disse dager ut på innbyggerne for å gjøre det mest mulig
brukervennlig.

Over fra venstre: Tove Kleven, Ann Kristin Folde Roksvåg, Gudmundur Gardarsson og Gunvor Astrid Folde deltok med innspill til forbedringstiltak på dagens ROS-analyse. Det er mye som må forberedes før løsningen kan tas i bruk på nyåret 2020.

Ikke alle som har behov for tjenester har tilgang til- eller kunnskap nok til å ta i bruk digitalt søknadsskjema. Det er derfor mulig både for pårørende, verge og helsepersonell å bistå i søknadsprosessen dersom pasienten/ brukeren ønsker det.

Vi ser fram til å få løsningen på plass, og mener bestemt at digitaliseringen fører til enda bedre oppfølging og saksbehandling.

Smøla kommune har allerede tatt i bruk digitale svarbrev, også for Helse- og omsorgstjenesten.

Dersom den som skal motta brev ikke har tilgang til digital postkasse vil brevet fortsatt komme i papirversjon i postkassen.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Idédugnad om trivselsskapende tiltak i sykehjem

Aktivitør og Aktivitetsgruppen ved Smøla sykehjem legger stadig nye planer for trivselsskapende tiltak.

På forrige personalmøte utfordret de hele ansattgruppen til å komme med innspill til enda flere tiltak som kan gjennomføres i arbeidshverdagen.

Over: På dagens personalmøte jobbet personalet avdelingsvis med forslagene de hadde med. Alle hadde med lister med innspill. Her jobber ansatte ved skjermet enhet med å sette opp sine forslag i prioritert rekkefølge.

Over: Team Rød- somatisk avdeling velger ut 3 «favoritt-tiltak» fra sin rikholdige liste.

Over: team Blå sammen med korttidsavdelingen i ivrig passiar om hva som kan bidra til enda bedre trivsel og livsglede for beboere i sykehjem.

Ansatte stemte på den første av de 3 høyest rangerte forslagene fra hver avdeling. Hensikten er ikke å avskrive de andre tiltakene, men å enes om hva som kan iverksettes umiddelbart. Alle forslagene tas med videre og settes i system slik at det blir gjennomført. Aktivitetsgruppen har ansvar for å foreslå plan for gjennomføring.

Dagens premier var Halloween-inspirert; Bøtter med godsaker til hver avdeling. Over: vernepleier Laila Maridal med premie til Skjerma avdeling.

I tillegg vil Aktivitetsgruppen bidra med å sponse trivselsskapende tiltak med et mindre pengebeløp om det er behov for det.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar