Ikke alle har hjemmekontor!

Mange er fortsatt på jobb for å utføre viktige samfunnsoppgaver. Hverdagen er likevel ganske annerledes enn normalt, og oppgavene er ikke som før.


Fra venstre: Tove Anita Fugelsnes, sykepleier Smøla legekontor. Ann Karin Edvardsen, førstesekretær Smøla legekontor. Foran: Lillian Langset er fysioterapeut og folkehelsekoordinator i Smøla kommune. Fysikalsk behandling og friskliv er satt på pause, og Lillian er derfor på opplæring på ekspedisjonen ved Smøla legekontor for å bistå med å håndtere henvendelser.
Frisklivssentralen på Smøla har korona-pause. Motivasjonskompetansen blir nå blant annet brukt til å heie på kolleger og alle som holder hjulene i gang i en krevende tid.
Kommunelege og spesialist i allmennmedisin Johann Gudjonsson holder fortet og motet oppe tross svært mange og lange dager med høy beredskap. Ordinære kontroller som ikke haster blir nå utsatt til fordel for andre mer prioriterte oppgaver som smittesporing og akutte oppdrag. Foto: Inger-Lise Lervik
Sykepleier Oddny Iren Jenssen med utstyr for prøvetaking fra nese og svelg. Prøvene sendes deretter til Mikrobiologisk laboratorium ved Molde sykehus for analyse. Ingen har så langt fått påvist korona i Smøla kommune. Foto: Tove Anita Fugelsnes
Utendørs prøvetaking i liten kuling: Karin Svenning utfører prøvetaking av pasient i bil utenfor Smøla legekontor. Her sammen med Oddny Iren Jenssen som assisterer. Vaktmestertjenesten skal bistå med å sette opp en presenning som ly mot vær og vind. Foto: Tove Anita Fugelsnes
Over: Vaktmester Olav Sørstrand setter opp en vegg av presenning som festes med lekter for å beskytte både pasienter og lab.personell mot vær, vind og innsyn. Alle står på for å møte hurtig endrede behov.
Over : Motivasjonsplakat til ære for Hjemmetjenestene, laget av Friskliv.
Over: Noen kommer på vakt, noen avslutter vakta si. Her (litt for nær hverandre et kort øyeblikk for fotografering)- fra venstre: Sykepleier Cicilie Sørstrand, hjelpepleier Betty Kjønnø, sykepleier Linda Dyrnes og helsefagarbeider Lisa Mari Flataukan

Over: Cicilie Sørstrand (til venstre) og Lisa Mari med et kort stopp i lokalene til Hjemmetjenestene på Smøla.
Over: Friskliv har også sørget for oppmuntringsplakater i garderober for sykehjemsansatte, renholdspersonalet, kjøkkenansatte, vaskeritjenester og vaktmester.
Over: Service-enhetens renholdspersonell jobber kontinuerlig med å holde alle flater fri for potensielle smittestoff. Skoler og barnehager har redusert drift, og det innebærer at Helse- og omsorg har får ekstraordinære hygienetiltak. Fra venstre: Bente Skillingen, Watzana Oraphap og Lidiane Fagerheim
Over: På Smøla sykehjem bor noen av de som nå må beskyttes aller mest mot koronavirus. Dørene er stengt for besøkende, og det jobbes nå med å få en digital besøkstid opp å gå fra mandag. Fokuset på trivselsskapende tiltak er stort. Her er fra venstre assistent Mary Meek, lærling Maren Yttervik Veiset og sykepleier Solveig Skaret Tysnes samlet i vaktskiftet ved «team rød» Somatisk avdeling.
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Sammen mot smittespredning

Smølasamfunnet deltar med full innsats i den nasjonale dugnaden med å hindre smittespredning av det nye koronaviruset.

Informasjon, tiltak og nyheter oppdateres på Smøla kommune sine hjemmesider under «Samleside om koronavirus» .


Skjermdump fra Smøla kommune sine hjemmesider. Les hele artikkelen ved å trykke på lenka. På bildet ser vi ordfører Svein Roksvåg og rådmann Birgit Eckhoff.

Smøla kommunes Facebook-side oppdateres i tillegg fortløpende.

Helse- og omsorgstjenestene- hva gjøres.

Over: Fra venstre kommunelege Johann Gudjonsson, spesialist i allmennmedisin, Ingeborg Johnsrud Dyrnes, kommunalsjef og Håvard Bjørkly, kommuneoverlege og smittevernlege. Ledere og fagpersonell møtes daglig for gjennomgang av status, retningslinjer og tiltak. Foto: Inger-Lise Lervik

Smøla Sykehjem er stengt for besøkende.

Pasienter i sykehjem er en svært sårbar gruppe i befolkningen. Smøla sykehjem følger helsemyndighetenes råd om restriksjoner for besøkende.

Leder for Serviceenheten Helle Reitan har satt inn økt renhold på Smøla sykehjem og andre institusjoner. Dette er viktige tiltak for å redusere smitterisiko.

Smøla hjemmetjenester gjør flere tiltak

Hjemmebaserte tjenester gjør flere grep for å beskytte hjemmeboende som får kommunale tjenester. Det innebærer blant annet å redusere besøk som ikke omfattes av «nødvendig helsehjelp». På den måten vil det også være mulig å redusere antall personell som besøker den enkelte bruker. Hensikten er å redusere smitterisiko.

Besøkende på pensjonærheimen anmodes om å følge samme strenge retningslinjer som ved Smøla sykehjem. Det er hengt opp egne oppslag om dette.

Avdelingsleder for hjemmetjenestene Gunvor Folde har utarbeidet et informasjonsskriv til alle som mottar helsehjelp i hjemmet. Informasjonen blir delt ut ved tilsyn/besøk. Det anmodes også på det sterkeste at pårørende og omgangskrets ikke drar på besøk dersom de selv er syke, har vært utsatt for smitte eller har vært på utenlandsreise.

Smøla helsesenter med redusert drift

Les hva det innebærer på Smøla kommune sine hjemmesider.

Generelt Helse- og omsorg.

Beredskapsledelsen har pålagt restriksjoner til personell med særlig viktige funksjoner. Alt helsepersonell berøres av dette som beskrives som «tilnærmet karantene». Det betyr i praksis å gjøre det som er mulig for å unngå å bli smittet. Alle eksterne kurs er avlyst, og det samme gjelder interne samlinger og kurs. Hensikten er å beskytte våre pasienter, og ivareta helsen til ansatte- og dermed videre drift av samfunnskritiske oppgaver.

Norsk Helseinformatikk har utarbeidet et E-læringskurs til helsepersonell om Corona-viruset og smittevern. Ansatte i Helse- og omsorg gjennomfører nå dette kurset.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Smøla kommune deltar sammen med de fleste av landets kommuner i Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram legger til rette for at flere kommuner tar i bruk og integrerer velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgsstjenestene, og er et samarbeid mellom KS, direktoratet for E-helse og Helsedirektoratet.

Torsdag 27.2 ble det arrangert workshop for deltakerkommuner på Nordmøre, og tema for samlingen var gevinstrealisering. Gevinstrealisering handler kort fortalt om hvordan en endring skaper forbedring i kvalitet, arbeidsmetoder og ved redusert ressursbruk.

Over: Nasjonalt velferdsteknologiprogram bruker prosessveiledere fra PA-consulting i arbeidet med å dele kunnskap om gevinstrealisering. Her vises er eksempel på konkrete gevinster.

Smøla kommune har flere teknologier på plass. Blant annet digitale trygghetsalarmer og e-lås i hjemmetjenesten. Nytt sykesignalanlegg i sykehjem, samt bruk av sensorteknologi for forebygging av fall. Det neste som skal utprøves og tas i bruk er digitale medisindispensere. En gruppe på 3 personer skal i løpet av mars reise til Ulsteinvik for å lære mer om denne teknologien. Mer kommer om denne satsingen senere.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fint besøk fra Bodø

Denne uken hadde Helse- og omsorg Smøla besøk av en liten delegasjon fra Bodø kommune.

Tavlemøte ved Virtuell avdeling.
Fra venstre: Gunvor Astrid Folde, avdelingsleder Hjemmetjenestene. Elsa Fagervik Kommedahl, leder for kvalitet og utviklingskontoret Bodø kommune. Mona Karlsen, sykepleier og saksbehandler ved tildelingskontoret, Bodø kommune. Kari Lie, kommunefysioterapeut Smøla kommune. Ola Hanneseth prosjektleder, Bodø kommune. Francis Odeh, kommuneoverlege Sølvsuper Helse- og velferdssenter Bodø kommune. Cicilie Sørstrand, teamleder Øst, Hjemmetjenesten Smøla kommune. Bodil Brunsvik Fagerheim, teamleder Vest, Hjemmetjenesten Smøla kommune. Håvard Bjørkly, kommunelege 1 Smøla kommune. Heidi Berland, avdelingsleder ved Smøla sykehjem deltok også på tavlemøtet. Foto: Inger-Lise Lervik

Bakgrunnen for besøket var at både ansatte fra Smøla -og Bodø kommune deltok på fjorårets pasientsikkerhetskonferanse på Gardermoen i oktober. Bodø kommune er i ferd med å gjennomføre organisatoriske endringer i kommunehelsetjenesten, og hørte Smøla kommunes innlegg om virtuell avdeling på denne konferansen. Det tverrfaglige teamet i virtuell avdeling Smøla kommune setter pris på å kunne dele erfaringer med andre kommuner.

Gevinstene viser seg først og fremst ved at hjemmeboende risikopasienter får en enda tettere, tidligere og kvalitetsmessig bedre tjeneste enn før. Presset på sykehjemsplasser blir dermed også betydelig mindre.

Vi ønsker Bodø kommune lykke til med det viktige arbeidet med å utvikle tjenestene, og vi vil følge med prosessen. Takk for besøket!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Uteksaminert forbedringsagent på Smøla!

Smøla kommune har nå fått en nyutdannet forbedringsagent. Sykepleier Iselin Svenning har gjennomført «Den nordiske forbedringagentutdannelsen».

Helsedirektoratets avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet gjennomfører årlig i samarbeid med Dansk Selskab for Patientsikkerhed et utdanningsløp for helsepersonell med pasientkontakt, fortrinnsvis klinikere.

Over: Forbedringsagent Iselin Svenning med bevis på fullført utdannelse. Iselin har gjennom utdanningsløpet deltatt på flere samlinger i København og i Oslo, samt på webinarer.

Hun har arbeidet med forbedring av innleggelesesrutiner for korttidspasienter i sykehjem. Dette føyer seg fint inn i de allerede pågående innsatsområdene «Helhetlig pasientforløp» og «Pasientog brukersikker kommune».

Vi gratulerer Iselin med fullført utdannelse og Smøla kommune med en egen forbedringsagent 💐

Fra pasientsikkerhetsprogrammets omtale av utdanningen (opptak 2019):
«Formålet er å lære opp helsepersonell til å iverksette og lede forbedringsarbeid på en måte som fører til vedvarende forbedringer i helsetjenesten til det beste for pasient og pårørende.
Nordisk forbedringsagentutdannelse er praktisk orientert. Alle som deltar skal ha et forbedringsprosjekt med seg inn i utdanningen. Deltagerne skal forsøke oppnå forbedringer på det valgte området ved å ta i bruk verktøy som de lærer på samling

Nordisk forbedringsagentdannelse bygger på ”the Improvement Advisor Professional Development program ”fra Institute for Healthcare Improvement (IHI) i USA.
Utdannelsen er ett av få opplæringsprogrammer i helsetjenesten som gir kompetanse i systematisk forbedringsarbeid og bruk av statistisk prosesskontroll (SPC).
Når opplæringsprogrammet er gjennomført, vil deltagerne blant annet kunne:
• Lede forbedringsarbeid og involvere både medarbeidere, pasienter og pårørende
• Sette ambisiøse, men realistiske mål for forbedringsarbeid
• Bruke målinger for å vurdere om en endring er en forbedring
• Metodisk prøve ut endringer i liten skala
• Anvende metoder for å spre forbedringer og sikre vedvarende forbedring»
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Gavekort til influensavaksinerte

Antall vaksinerte er doblet sammenlignet med i fjor.
Takk til hver og en av dere som har latt seg vaksinere💐
Helsesykepleier Else Jorunn foreslo i å dele ut gavekort som en ekstra anerkjennelse, og trekningen ble foretatt i dag. Takk til Else Jorunn for godt initiativ!

Over: trekning av første vinner ved fysioterapeut Kari Lie.

Alle 3 vinnerne av et gavekort er ansatt ved sykehjemmet og har fått beskjed.
Gratulerer💫🙌🏻
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Avslutning for Frisklivsgruppen høsten 2019

Tekst og bilde: Lillian Langset, fysioterapeut og folkehelsekoordinator

Over: Her ser du 1/3 av gjengen som har fullført frisklivskurs, trening og resept. I dag har vi gjennomført avslutnings-samtaler og tester.
Har DU lyst å vite mer om frisklivsresept eller være med til nyåret? Send oss en melding eller ring Ina, Guri, Lillian eller Hanne.
Ha en flott adventstid!

Les mer om Friskliv på Smøla kommune sine hjemmesider.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Smøla sykehjem med på nasjonal satsing

Januar 2016 publiserte Helse og omsorgsdepartementet «Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten» der det ble redegjort for hvilke tiltak som skal iverksettes for å nå hovedmålet som er å redusere totalforbruket av antibiotika i Norge med 30 % innen utgangen av 2020.

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har fått en nøkkelrolle som faglig rådgiver igjennomføringen av flere tiltak, blant annet å øke bevissthet vedrørende forskrivning av antibiotika.

ASP gjennomfører en intervensjonspilot. Første fylke ut var Østfold (2016), og turen har nå kommet til Møre og Romsdal hvor alle sykehjem og KAD avdelinger i fylket ble invitert til et heldagsmøte 26. november i Molde.

Her ble det gjennomgått gjeldende retningslinjer for sykehjem og KAD avdelinger. Det skal også fokuseres på korrekt diagnostikk, spesielt ved urinveisinfeksjoner, intravenøs vs peroral behandling og på infeksjonsforebygging.

Etter undervisningen fikk hvert sykehjem utdelt sine egne antibiotika forbruksdata til diskusjon for å se på muligheter til å redusere forbruket av antibiotika.

Innen to til tre måneder etter heldagsmøtet skal hvert sykehjem arrangere en undervisningsdag i tråd med heldagsmøtet på egen institusjon med flest mulig ansatte til stede.

God håndhygiene, det aller viktigste virkemiddelet. Foto: Tove Pettersen

De som deltar fra Smøla sykehjem og har ansvar for oppfølging av intervensjonene er avdelingsleder Heidi Berland, teamleder Synøve Jota Gulla og sykepleier på korttidsavdeling Tove Pettersen.

Over: slik skal det ikke se ut på vasken! Fra presentasjonen ved dagens møte i Molde. Foto: Tove Pettersen.

Ca. 1 år etterintervensjonsstart vil man igjen vurdere sykehjemmenes forbruksdata for å se hvilken effekt intervensjonen

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Smøla kommune har fått 3 ProAct instruktører!

3 sykepleiere fra sykehjem og hjemmetjenester har deltatt på såkalt ProAct- kurs.

Det er utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Møre og Romsdal som sprer kunnskapen og verktøyene som er i pasientsikkerhetsprogrammet sin tiltakspakke «tidlig oppdagelse av forverret tilstand» USHT har tatt i bruk en god og kostnadsbesparende modell, der de utdanner lokale instruktører som får det materiale de trenger slik at de kan holde dagskurs for egne ansatte (proACT- kurskonsept). Utviklingssenteret dekker utgiftene ved å ha tilgang til materialene i et slikt kurskonsept, og selve instruktørkurset arrangeres kostnadsfritt for kommunene ved hjelp av midler fra fylkesmannen.

 Fokuset i kursene er å oppdage pasientforverring tidlig ved å lære systematisk observasjon (ABCDE), bruk av skåringsverktøy (NEWS) og lære god og strukturell kommunikasjon i overganger (ISBAR). Scenariotrening er en viktig del av kurset.

Denne måten å spre kunnskapen på er svært nyttig da mange nås på kort tid. Det at vi bruker samme observasjonsmåter og skåringsverktøy som alle sykehusene i fylket vårt, er også veldig positivt.

Fra Smøla er Cicilie Sørstrand i hjemmetjenesten og Brigita Mačiulevičien i sykehjem nå utlært som instruktører, og skal sørge for at alle ansatte får opplæring. Avdelingsleder Gunvor Folde i hjemmetjenesten har også tatt kurset, og vil være ansvarlig for organisering av gjennomføringen lokalt. Opplæringen starter på nyåret 2020.

Over: ferdig utlærte ProAct-instruktører. Foto: USHT Møre og Romsdal (kilde – Facebook)

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

«Når alarmen går»

I disse dager er over 300 medlemmer i psykososiale kriseteam fra hele Midt-Norge samlet i Teondheim.

Det er RVTS Midt i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag som er arrangør, og teamet er:

«Hjelperens rolle under krisehendelser»

Kommunens ansvar for psykososial beredskap og oppfølging følger både av helse- og omsorgstjenesteloven, folkehelseloven, helseberedskapsloven og lov om kommunal beredskapsplikt. Lovene supplerer og utfyller hverandre, og må derfor ses i sammenheng. (Regjeringen)

Fylkeslegen i Trøndelag åpnet konferansen ved å vise til gjennomført tilsyn om kommunalt beredskap. Tilsynet avdekket at samarbeidet mellom overordnet kommunal beredskap og psykososiale kriseteam er for lite samordnet og koordinerte.

Smøla kommune sitt psykososiale kriseteam deltar på konferansen.

Mads Gilbert loste deltakerne gjennom dag 1 ved å raust dele av son kunnskap og sine erfaringer i krisesituasjoner både fra Nord-Norge og Gaza.

Over og under: fra Mads Gilbert sin presentasjon.

Mads Gilbert var opptatt av å formidle at de fleste har en god mestringsevne i kriser, og at 9 av 10 opplever å komme styrket gjennom kriser.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar